Årskonference 2011

PrintPrint

den 11. og 12. oktober på Hotel Nyborg Strand

Tak for denne gang. Vi ses på E-sundhedsobservatoriets Årskonference 2012, der foregår den 9. og 10. oktober. På gensyn!


Fokusskift fra sygdom mod sundhed – e-sundhed som løftestang for fornyelse af sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet er i dag under et stort og stigende pres – ikke blot i Danmark, men også i hele den vestlige verden.  Der er en voksende forekomst af kroniske sygdomme med tilhørende komorbiditet, der i høj grad skal ses i relation til livsstil. Kronisk sygdom beslaglægger over 70% af sundhedsvæsenets samlede ressourcer. Der er store demografiske ændringer i vente. Borgere ønsker fortsat en lige adgang til behandling som et centralt element i den danske velfærdsmodel. Der er behov for større tilgængelighed, øget sammenhæng og høj kvalitet i sundhedsydelserne for det enkelte forløb i en tid, hvor økonomien er vigende. Situationen er kort sagt uholdbar, og det er nødvendigt med grundlæggende fornyelse af sundhedsvæsenet.

Der er behov for et mere borger- og patient-centrisk sundhedsvæsen end det, vi har i dag. Der er behov for en langt bedre forebyggelsesindsats og en mere effektiv adgang til og håndtering af relevante sundhedsydelser for den enkelte, samt at (it)-understøtte og effektivt facilitere borgeres og patienters egenomsorg og egenbehandling. Dette er efterhånden bredt anerkendt blandt politikere og fagfolk som indiskutabelt nødvendigt.

Dette vil kræve en fundamental transformation af vores nuværende sundhedsvæsen. Det store spørgsmål er: Hvordan?

Der er ikke enkle svar herpå, men e-sundhed anses som den enkeltfaktor, der er den væsentligste forudsætning for at kunne gennemføre en sådan fornyelse. E-sundhed, der er den danske oversættelse af e-Health, omfatter samspillet mellem patienter og udbydere af sundhedsydelser, udveksling af information, overførsel af data fra en institution til en anden, indbyrdes kommunikation mellem patienter eller mellem ansatte i sundhedsvæsenet. E-sundhed omfatter også informationsnetværk i sundhedssektoren, ledelsesinformation,  elektroniske patientjournaler, telemedicintjenester og personlige ”wearables” og bærbare kommunikationssystemer til at overvåge og hjælpe patienter.

E-sundhedsobservatoriets årskonference tilbyder at formidle et samlet billede af vigtige resultater inden for e-sundhed i primær- og sekundærsektoren – i kommunerne, regionerne, og herunder på sygehusene. Patienter, pårørende, sundhedsfaglige og de ledelsesansvarlige har forskellige behov for information til at understøtte forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje. Alle disse aspekter vil blive præsenteret, diskuteret og perspektiveret ved e-sundhedsobservatoriets årskonference.